Nội dung chính

Tĩnh học chất lưu

Tĩnh học chất lưu 1) Phương trình cơ bản của tĩnh học chất lưu  Trong trường hợp chất lưu không chuyển động, phương trình Bernoulli trở thành:  ( p+rho gh=const …