Nội dung chính

Thế năng

A. Lý thuyết về Thế năng 1) Định nghĩa thế năng Ta biết, công của trường lực thế không phụ thuộc vào đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị…

Động năng

A. Lý thuyết về Động năng 1) Định nghĩa động năng Xét một chất điểm khối lượng m chuyển dời từ vị trí (1) đến vị trí (2) dưới tác…

Năng lượng

A. Lý thuyết về Năng lượng 1) Khái niệm năng lượng Tất cả các dạng cụ thể của vật chất đều có năng lượng. Theo nghĩa chung nhất, năng lượng…

Công suất

A. Lý thuyết về Công suất 1) Định nghĩa Đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian gọi là công suất. Công suất trung bình:…

Công

A. Lý thuyết về Công 1) Định nghĩa Công của lực  ( overrightarrow{F} ) trên đoạn đường vi cấp ds là:  ( dA={{F}_{s}}.ds=Fds.cos alpha =overrightarrow{F}.dvec{s} )  (4.1) Với Fs là…