Động lực học nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến đổi trạng thái chuyển động của vật và nguyên nhân làm biến đổi trạng thái của chuyển động đó. Chương này nghiện cưu mối quan hệ giữa gia tốc của chất điểm, hệ chất điểm với các lực tác dụng lên nó. Các phương trình động lực học rút ra chỉ được áp dụng cho các vật có kích thước nhỏ – các chất điểm. Vì thế, khi nói “vật” ta hiểu vật đó là là chất điểm.

Nội dung chính

Momen động lượng – Momen lực

Lý thuyết về Momen động lượng – Momen lực Phương trình  ( frac{dleft( mvec{v} right)}{dt}=frac{dvec{p}}{dt}=overrightarrow{F} )   (2.36) là một trong những phương trình cơ bản của động lực học. Trong…