Thuyết tương đối hẹp Einstein là một môn cơ học tổng quát, áp dụng cho các vật chuyển động với vận tốc từ rất bé cho đến cỡ vận tốc ánh sáng và coi cơ học Newton như một trường hợp giới hạn của mình. Chương này nghiên cứu các tiên đề của thuyết tương đối hẹp Einstein, phép biến đổi Lorentz cùng các hệ quả của nó và động lực học tương đối tính của chất điểm chuyển động.

Nội dung chính

Sự co ngắn Lorentz

A. Sự co ngắn Lorentz Ta hãy so sánh độ dài và khoảng thời gian trong hai hệ quán tính O và O’. 1) Độ dài  Giả sử có một…