Nội dung chính

Chất thuận từ

Bài 3. Chất thuận từ Khác với chất nghịch từ, các chất thuận từ khi chưa bị từ hóa đã có momen từ nguyên tử, nhưng do chuyển động nhiệt,…