4.4. Động năng

A. Lý Thuyết

1) Định nghĩa động năng

Xét một chất điểm khối lượng m chuyển dời từ vị trí (1) đến vị trí (2) dưới tác dụng của lực  \( \overrightarrow{F} \) công của lực  \( \overrightarrow{F} \) trong quá trình đó là:

\(A=\int\limits_{(1)}^{(2)}{\overrightarrow{F}d\vec{s}}=\int\limits_{(1)}^{(2)}{m\vec{a}d\vec{s}}=\int\limits_{(1)}^{(2)}{m\frac{d\vec{v}}{dt}d\vec{s}}\) \(=\int\limits_{(1)}^{(2)}{m\frac{d\vec{s}}{dt}d\vec{v}}=\int\limits_{(1)}^{(2)}{m\vec{v}d\vec{v}}=\int\limits_{(1)}^{(2)}{d\left( \frac{m{{v}^{2}}}{2} \right)}\)

Suy ra:  \( A=\frac{mv_{2}^{2}}{2}-\frac{mv_{1}^{2}}{2} \)   (4.24)

So sánh (4.22) với (4.24) ta suy ra  \( \frac{mv_{1}^{2}}{2} \) và  \( \frac{mv_{2}^{2}}{2} \) chính là năng lượng của vật tại vị trí (1) và (2). Ta gọi năng lượng đó là động năng của vật tương ứng với các vị trí (1) và (2).

Vậy: Động năng của một chất điểm là năng lượng tương ứng với sự chuyển động của chất điểm đó, có giá trị bằng nửa tích khối lượng với bình phương vận tốc của chất điểm.

 \( {{E}_{\text{}}}=\frac{m{{v}^{2}}}{2} \)   (4.25)

Trong hệ SI, động năng có đơn vị jun (J).

Đối với hệ chất điểm, động năng của hệ bằng tổng động năng của các chất điểm trong hệ: \({{E}_{\text{}}}=\sum\limits_{i}{\frac{1}{2}{{m}_{i}}v_{i}^{2}}\)  (4.26)

Đối với vật rắn chỉ có chuyển động tịnh tiến, động năng là

 \( {{E}_{tt}}=\frac{1}{2}\sum{{{m}_{i}}v_{i}^{2}}=\frac{1}{2}\sum{{{m}_{i}}v_{G}^{2}}=\frac{1}{2}v_{G}^{2}\sum{{{m}_{i}}}=\frac{1}{2}mv_{G}^{2} \)  (4.27)

Với m là khối lượng vật rắn, vG là vận tốc tịnh tiến của khối tâm.

Trong chuyển động quay của vật rắn quanh trục  \( \Delta  \) cố định, so sánh (4.14) và (4.22) ta có động năng quay:  \( {{E}_{q}}=\frac{1}{2}{{I}_{\Delta }}{{\omega }^{2}} \)   (4.28)

Khi vật rắn có chuyển động phức tạp, ta có thể coi chuyển động đó gồm hai chuyển động đồng thời: tịnh tiến của khối tâm G và quay quanh khối tâm G. Do đó, động năng của vật rắn trong trường hợp này bằng tổng động năng tịnh tiến và động năng quay quanh khối tâm:  \( {{E}_{\text{}}}={{E}_{tt}}+{{E}_{q}}=\frac{1}{2}mv_{G}^{2}+\frac{1}{2}{{I}_{G}}{{\omega }^{2}} \)   (4.29)

Nhận Dạy Kèm Vật Lý Đại Cương Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

2) Định lí về động năng

Từ (4.24) ta có định lí: “Độ biến thiên động năng của vật (hay hệ vật) sau một quá trình nào đó bằng tổng công của các ngoại lực tác dụng vào vật (hay hệ vật) trong quá trình đó”:  \( \Delta {{E}_{\text{}}}={{E}_{2}}-{{E}_{1}}=\frac{mv_{2}^{2}}{2}-\frac{mv_{1}^{2}}{2}={{A}_{12}} \)  (4.30)

B. Bài tập có hướng dẫn giải

Câu 1.Một quả cầu đặc đồng nhất, khối lượng m = 5 kg đang lăn (không trượt) với vận tốc 2 m/s. Tính động năng của quả cầu.

Hướng dẫn giải:

Chuyển động của quả cầu được phân tích thành hai chuyển động đồng thời: tịnh tiến của khối tâm G với vận tốc v = 2 m/s và quay quanh khối tâm G với vận tốc góc  \( \omega =\frac{v}{R} \) (do lăn không trượt nên vận tốc dài của điểm tiếp xúc bằng với vận tốc tịnh tiến của khối tâm).

Vậy động năng của quả cầu là:  \( {{E}_{\text{}}}={{E}_{tt}}+{{E}_{q}}=\frac{1}{2}mv_{G}^{2}+\frac{1}{2}{{I}_{G}}{{\omega }^{2}} \)

Mà  \( {{I}_{G}}=\frac{2}{5}m{{R}^{2}} \), nên  \( {{E}_{\text{}}}=\frac{1}{2}m{{v}^{2}}+\frac{1}{2}.\frac{2}{5}m{{R}^{2}}{{\omega }^{2}}=\frac{1}{2}m{{v}^{2}}+\frac{1}{5}m{{v}^{2}} \)

 \( \Rightarrow {{E}_{\text{}}}=\frac{7}{10}m{{v}^{2}}=\frac{7}{10}{{.5.2}^{2}}=14J  \)

Câu 2. Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển động trên đường ngang với vận tốc 72 km/h thì hãm phanh rồi dừng lại. Tính động năng ban đầu của ô tô và công của lực hãm sinh ra trong quá trình đó (coi ô tô như một chất điểm)

Hướng dẫn giải:

Ta có: m = 2 tấn = 2000 kg; vO = 72 km/h = 20 m/s; v = 0 (dừng)

Động năng ban đầu:

 \( {{E}_{\text{}1}}=\frac{1}{2}mv_{O}^{2}=\frac{1}{2}{{.2000.20}^{2}}={{4.10}^{5}}\text{ }J  \)

Động năng lúc sau: Eđ2 = 0 (vì dừng lại)

Áp dụng định lí động năng:  \( \Delta {{E}_{\text{}}}={{A}_{\text{ngoại lực }}}={{A}_{N}}+{{A}_{p}}+{{A}_{h}} \)

Vì trọng lực và phản lực vuông góc với đường đi nên: Ap = AN = 0.

Do đó, công của lực hãm là:  \( {{A}_{h}}={{E}_{\text{}2}}-{{E}_{\text{}1}}=-{{4.10}^{5}}\text{ }J  \)


error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ