8.2. Phương trình liên tục

Xét một chất lưu lí tưởng, chuyển động trong một ống dòng bất kì. Gọi v1 và v2 là vận tốc chảy của chất lưu tại hai tiết diện S1 và S2 bất kì của ống dòng.

Ta có lượng chất lưu đã chảy qua tiết diện S1, S2 trong thời gian dt là:

 \( d{{m}_{1}}=\rho d{{V}_{1}}=\rho {{S}_{1}}{{v}_{1}}dt  \)

 \( d{{m}_{2}}=\rho d{{V}_{2}}=\rho {{S}_{2}}{{v}_{2}}dt  \)

Do tính không chịu nén và tính liên tục nên trong thời gian dt, lượng chất lưu đã chuyển qua tiết S1 và S2 là như nhau. Suy ra dm1 = dm2.

Vậy: S1v1 = S2v2 hay Sv = const        (6.5)

Phương trình (6.5) được gọi là phương trình liên tục của chất lưu. (6.5) chứng tỏ vận tốc chảy của chất lưu tỉ lệ nghịch với tiết diện của ống dòng.

Nhận Dạy Kèm Vật Lý Đại Cương Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...


error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ