Thuyết Động Học Phân Tử Và Phương Trình Trạng Thái Của Chất Khí


Mục đích chương:

+ Nắm nội dụng cơ bản của Thuyết Động Học Phân Tử

+ Nắm vững nội dung và ứng dụng một số định luật thực nghiệm về chất khí lý tưởng: Boyle – Mariotte, Gay Lussac, Charles.

+ Nắm vững nội dung và ứng dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng trên cơ sở mở rộng hệ thức P, V, T của chất khí.

Yêu cầu:

+ Áp dụng các định luật để giải thích các hiện tượng về nhiệt.

+ Nắm vững nội dụng, công thức và phạm vi áp dụng của các định luật cơ học để giải quyết các bài toán có nội dụng thực tế.

Nội dung chính

error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ