3.3. Điều kiện cân bằng của hệ lực không gian

1. Điều kiện cân bằng

Định lí: Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là vectơ chính và moment chính của hệ lực đối với một điểm bất kì đồng thời triệt tiêu.

 \( \left( {{\overrightarrow{F}}_{1}},{{\overrightarrow{F}}_{2}},…,{{\overrightarrow{F}}_{n}} \right)\sim \vec{0}\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & \overrightarrow{{{R}’}}=\sum\limits_{k=1}^{n}{{{\overrightarrow{F}}_{k}}}=\vec{0} \\  & {{\overrightarrow{\mathcal{M}}}_{O}}=\sum\limits_{k=1}^{n}{\vec{m}({{\overrightarrow{F}}_{k}})}=\vec{0} \\ \end{align} \right.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(3.8) \)

Nhận Dạy Kèm môn Cơ Học Kỹ Thuật (Cơ học cơ sở) - Engineering Mechanics Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

2. Các phương trình cân bằng

Chiếu phương trình (3.8) lên các trục Ox, Oy, Oz của hệ trục tọa độ Descartes vuông góc Oxyz, ta được:

 \( \left\{ \begin{align}  & \sum\limits_{k}{{{F}_{kx}}=0};\,\,\sum\limits_{k}{{{F}_{ky}}=0};\,\,\sum\limits_{k}{{{F}_{kz}}=0} \\  & \sum\limits_{k}{{{m}_{x}}({{\overrightarrow{F}}_{k}})}=0;\,\,\sum\limits_{k}{{{m}_{y}}({{\overrightarrow{F}}_{k}})}=0;\,\,\sum\limits_{k}{{{m}_{z}}({{\overrightarrow{F}}_{k}})}=0 \\ \end{align} \right.\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(3.9) \)

Sách Giải Bài Tập Cơ Học Kỹ Thuật!


error: Content is protected !!
MENU
Trang Chủ